Menu
ratchata.com
Life CycleLife Cycle

อายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศนั้น เราสามารถกระทำได้สองวิธีดังนี้ คือ การคำนวณโดยวิธีการตามมาตรฐานทาง Ashrae ซึ่งมีวิธีตามขั้นตอน และอีกวิธีหนึ่งได้แก่ วิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้จริง โดยอาศัยเครื่องวัดความดันตกคร่อมระหว่างแผ่นกรองอากาศนั้นๆ

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแผ่นกรอง
1. ปริมาณฝุ่นในภาวะพื้นที่นั้นๆ แผ่นกรองอากาศรุ่นเดียวกัน หากน้ำมาใช้ในสถานที่แตกต่างกัน อายุการใช้งานก็ไม่เท่ากัน หากพื้นที่นั้นมีปริมาณฝุ่นมาก ก็จะทำให้อายุการใช้งานของแผ่นกรองสั้นลง
2.ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศบริเวณนั้นๆ หากมีความชื้นสัมพัทธ์ที่มาก ก็จะทำให้ฝุ่นที่ไปติดเกาะกับแผ่นกรองนั้น เกิดการทับถมกัน และเหนียว ก็จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
3.การดูแลระบบการกรองให้เหมาะสม โดยการใช้แผ่นกรองให้เหมาะสมกับพื้นที่ และหน้างานนั้นๆ
RECOMMENDATION LIFE CYCLE FOR AIR FILTERS (HOSPITAL)
  PRIMARY FILTER
แผ่นกรองอากาศขั้นต้น เป็นแผ่นกรองอากาศแบบกรองหยาบ ซึ่งตามมาตรฐาน EN779 ได้ระบุไว้ระดับของแผ่นกรอง G1-G4 โดยประสิทธิภาพการกรอง จะเริ่มตั้งแต่ 10-35% ซึ่งอายุการใช้งานฟิลเตอร์ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งาน 3-6 เดือน
  SECONDARY FILTER
แผ่นกรองอากาศลำดับที่สอง เป็นแผ่นกรองอากาศแบบกรองละเอียด ซึ่งตามมาตรฐาน EN779 ได้ระบุไว้ระดับของแผ่นกรอง F5-F9 โดยประสิทธิภาพการกรอง จะเริ่มตั้งแต่ 40-95% ซึ่งอายุการใช้งานฟิลเตอร์ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งาน 6-12 เดือน
  FINAL FILTER
แผ่นกรองอากาศลำดับสุดท้าย เป็นแผ่นกรองอากาศแบบกรองละเอียดมาก ซึ่งตามมาตรฐาน EN779 ได้ระบุไว้ระดับของแผ่นกรอง H10-16 โดยประสิทธิภาพการกรอง จะเริ่มตั้งแต่ 99-99.99999% ซึ่งอายุการใช้งานฟิลเตอร์ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งาน 1-2 ปี

หมายเหตุ อายุการใช้งานฟิลเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ และระยะเวลา อีกทั้งสภาพอากาศ ณ บริเวณนั้นๆ

DOWNLOAD:File Life Cycle


Update : 2013-08-29
© http://www.ratchata.com | Online 56 | Hit : 1990644